KATEGORIA III

Oferujemy transport towarami pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej.

 1. Transport towarów pochodzenia zwierzęcego

Zapewniamy szybki i bezpieczny przewóz towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, dzięki wyspecjalizowanym, dedykowanym środkom transportu.

Niezawodną realizację usług transportowych UPPZ kat. 3 opieramy na bazie zaufanych przewoźników, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz nowoczesny tabor. Każdy pojazd posiada pełną dokumentację przewozową zapewniającą profesjonalne usługi transportowe.

Zaawansowana technologicznie, specjalnie przystosowana część załadunkowa pojazdów pozwala na zatrzymanie w środku nie tylko przewożonego ładunku UPPZ kat. 3, ale także towarzyszącego mu zapachu, eliminując tym samym zagrożenie odorotwórcze.

Organizujemy odbiór i przewóz  towarów poubojowych w specjalistycznych, zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach. Transport towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej odbywa się w odpowiedniej temperaturze pozwalającej na zachowanie świeżości produktów oraz bezpieczeństwa. Nasz sprzęt transportowy utrzymywany jest w najwyższej czystości – pojemniki dokładnie czyścimy, dezynfekujemy oraz suszymy po każdym użyciu. Każdy pojemnik służący do transportu  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej zostaje odpowiednio oznakowany, według wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Zapewniamy transport poubojowych towarów UPPZ kat. 3 w specjalistycznych, dedykowanych ciężarówkach chłodniczych.

Posiadamy duże doświadczenie w pracy związanej z transportem, w tym z przewozem odpadami kategorii trzeciej. Przewóz  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej jest obok Logistyki, Spedycji i Transportu, jedną z czterech z głównych gałęzi naszej działalności.

Nasza wieloletnia praktyka pozwala nam:

 • zapewnić usługi transportowe na najwyższym poziomie,
 • całkowicie spełnić oczekiwania Klienta,
 • zagwarantować bezpieczeństwo oferowanych usług transportu  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej
 • zadbać o środowisko naturalne w najbardziej właściwy sposób.

Nasze doświadczenie w dziedzinie logistyki i spedycji pozwala w naszej pracy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zorientowanych na obniżanie kosztów przewozu  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej przy maksymalizacji jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych usług.

Jesteśmy nastawieni na dialog

Dbamy o to, by nasze usługi były dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Każdą naszą ofertę, w tym także transport  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, zawsze konsultujemy i uzgadniamy z Klientem.

 

Uprawnienia do transportu towarów poubojowych

Posiadamy uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

Dokumenty

Podczas przewozu produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego kat. III musi towarzyszyć:

 • dokument handlowy;
 • lub świadectwo zdrowia.

Zapewniamy wszelkie niezbędne dokumenty związane z przyjęciem, przewozem, składowaniem i sprzedażą artykułów UPPZ kat. 3.

Zapewniamy także możliwość stworzenia dokumentu handlowego w formie papierowej lub elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) potwierdzającego przewóz  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej. Pośrednik papierowy może otrzymać dodatkową kopię dokumentu handlowego. Prowadzimy rejestr przesyłek.

Jeżeli towary UPPZ będą wykorzystane do produkcji materiałów paszowych, konieczne jest wpisanie w dokumencie handlowym, opisującym rodzaj transportowanych  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, litery od (a) do (p) (zgodnie z wykazem materiałów kategorii 3 określonych w art. 10 R. 1069/2009) określającej rodzaj przewożonych  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej.

 

Regulacja prawna dotycząca transportu towarów kategorii III

Sposób transportu UPPZ kat. III reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. WE L 300 z dnia 14.11.2009 r.). Rozporządzenie weszło w życie 4 marca 2011 roku.

 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego określa się na wiele sposobów:

 • towary pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej;
 • towary pokonsumpcyjne;
 • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (w skr. UPPZ).

UPPZ zostały podzielone na trzy kategorie (które określają także rodzaj transportu, możliwość wykorzystania oraz sposób utylizacji):

Kategoria pierwsza (K1) „wyłącznie do usunięcia” obejmuje produkty uboczne pochodzenia np. zwierzęcego, szczególnie niebezpieczne, które muszą być utylizowane termicznie.

Odpady kategorii drugiej (K2), „nie do spożycia przez zwierzęta”, są to odpady wysokiego ryzyka. Do tej grupy  towarów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m. in. obornik i treść przewodu pokarmowego, zwierzęta ubite w celu likwidacji epidemii choroby, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz inne, nienależące do dwóch pozostałych (K1 i K3) kategorii.

Odpady kategorii trzeciej (K3) „nieprzeznaczone do spożycia dla ludzi” to odpady niskiego ryzyka. Do towarów UPPZ kat. 3, których transport zapewniamy należą m. in.:

 • odpady pochodzenia zwierzęcego nienadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt po uboju: skóry, odtłuszczone kości, skwarki, kopyta, rogi, pióra;
 • wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego (była żywność);
 • odpady pochodzenia zwierzęcego, tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych;
 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta;
 • produkty z drobiu i zajęcy;
 • osad z centryfugi separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka;
 • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt;
 • zwierzęta wodne i ich części oraz odpady UPPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne;
 • muszle, skorupy skorupiaków;
 • produkty uboczne z wylęgarni;
 • jajka i skorupy jaj;
 • odpady gastronomiczne:

a) pochodzące ze środków transportu międzynarodowego,

b) przeznaczone do żywienia niektórych zwierząt,

c) przeznaczone do przetwarzania za pomocą sterylizacji ciśnieniowej,

d) przeznaczone do biogazowni lub kompostowni.

 

W ramach transportu  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej dotychczas podejmowaliśmy współpracę m. in. z branżą PetFood – karmy dla zwierząt, a także zakładami mleczarskimi itd. Zaufało nam wielu producentów znanych i rozpoznawalnych marek, którzy na co dzień korzystają z usług transportu towarów UPPZ, w tym tych z kategorii 3.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. trzeciej nie stosuje się m. in. do:

 • całych zwierząt dzikich (niepodejrzanych o choroby zakaźne);
 • całych zwierząt łownych (jeśli są gromadzone po zabiciu zgodnie z DPM);
 • surowego mleka i siary wykorzystywanych w gospodarstwie pochodzenia;
 • skorup skorupiaków i mięczaków;
 • towarów gastronomicznych, za wyjątkiem przeznaczonych do transportu w ramach przewozu UPPZ kat. 3, określonych w ostatnim punkcie poprzedniego rozdziału;
 • towarów UPPZ ze statków;
 • surowej karmy dla zwierząt domowych, pochodzącej ze sklepów detalicznych;
 • surowej karmy dla zwierząt domowych, pochodzącej z uboju w gospodarstwie.

 

Kategoria 2 czy kategoria 3 – jak sprawdzić kategorię  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej?

Ostateczną decyzję, do której kategorii (kat. 2 czy kat. 3) zaliczyć materiał pochodzenia zwierzęcego, podejmuje lekarz weterynarii badający mięso w rzeźni w oparciu o analizę ryzyka oraz badanie przed i poubojowe.

Odpowiedni sposób transportu  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej regulują przepisy określone m. in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Podstawową cechą  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej jest wysoki udział związków organicznych. Odpady z przetwórstwa surowców zwierzęcych stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i powinny być odpowiednio transportowane i utylizowane. Towary pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej mogą stworzyć zagrożenie zarówno sanitarne, jak i odorotwórcze (siarkowodór, aldehydy, amoniak czy kwasy organiczne). Nieodpowiednie składowanie transportowanie UPPZ  kat. 3 może z kolei powodować przenikanie nieczystości i nierozłożonego tłuszczu oraz soli zawierających chlorki, azotany i siarczany do gleby, a także do wód gruntowych.

W dbałości o środowisko naturalne oraz z potrzeby minimalizowania negatywnego wpływu przez nieodpowiedni sposób przewożenia, składowania i utylizacji wskazanych  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, wspieramy działania proekologiczne określone w przepisach zarówno unijnych, jak i krajowych, nie tylko w tych dotyczących transportu.

Identyfikacja i oznakowanie przewożonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) reguluje nie tylko kwestie związane z transportowanie  towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, ale także sposób przetrzymywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z podstawą prawną, materiały kat. 1, kat. 2 i kat. 3, a także produkty pochodne powinny być przetrzymywane osobno, podczas gromadzenia i przewozu powinna być możliwa ich identyfikacja (chyba że są mieszane i przeznaczone do zakładu niższej kategorii).

Oznaczenie poszczególnych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego

Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii I (oraz otrzymane z niego produkty przetworzone):

• Etykieta musi być koloru czarnego oraz

• zawierać sformułowanie „wyłącznie do usunięcia”.

 

Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii II (inny niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz otrzymane z niego produkty pochodne:

• Etykieta musi być koloru żółtego oraz

• zawierać sformułowanie „nie do spożycia przez zwierzęta”.

• W przypadku obornika – sformułowanie „obornik” (ang. manure).

 

Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii III ( i produkty pochodne):

• Etykieta musi być koloru zielonego z domieszką niebieskiego (aby wyróżniał się wyraźnie od innych kolorów) oraz

• zawierać sformułowanie „nie do spożycia przez ludzi”.

 

Przewóz UPPZ i produktów pochodnych między krajami UE

Transportowanie UPPZ kat. I, kat. II i kat. III (oraz produkty pochodne) z jednego państwa do innego państwa Unii Europejskiej muszą znajdować się w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach, które są oznakowane czytelnym kodem odpowiedniej barwny. Ponadto opakowanie transportowe, pojemnik lub pojazd powinny zawierać etykietę zawierającą określone dla danej kategorii towarów sformułowanie.

Gwarantujemy pełne oznakowanie wozów transportowych oraz używanych przez nas pojemników i opakowań.

Gdzie trafiają odpady pokonsumpcyjne kategorii trzeciej?

Transportowane przez nas odpady pokonsumpycjne kat. 3 przewozimy do skonsultowanych z naszym Klientem punktów. Wśród odbiorców ładunku znajdują się m. in. zakłady zajmujące się przetwarzaniem UPPZ kat. 3 czy destruktory.

Odpady pokonsumpcyjny kat. 3 znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka oraz proekologicznych projektach i rozwiązaniach. W swoim Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) przedstawiciele Unii Europejskiej proponują nowe pola eksploatacji dla towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej. Nowe formy zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z powodzeniem znajdują zastosowanie m. in. w:

 • przemyśle chemicznym;
 • przemyśle nawozowym;
 •  przemyśle skórzanym;
 • przemyśle energetycznym.

UPPZ kat. III z powodzeniem można stosować jako nawozy organiczne oraz polepszacze gleby (wapno, obornik, kompost), karmę (po odpowiedniej obróbce) dla niektórych gatunków zwierząt, w tym dla wielu gatunków zwierząt hodowanych w zoo i zwierząt futerkowych. Odpady pokonsumpcyjne kategorii trzeciej sprawdzają się także jako paliwo w procesie wypalania klinkieru cementowego czy jako dodatek do paliw (biomasa – po sterylizacji ciśnieniowej).

Chociaż niektórych gatunków zwierząt nie można karmić wszystkimi produktami pochodzenia odzwierzęcego (w tym odpadami pochodzenia zwierzęcego), dla wszystkich gatunków dozwolone są następujące produkty:

 • mleko i produkty z mleka;
 • jaja i produkty jajczarskie;
 • żelatyna i hydrolizaty białkowe nie pochodzące od przeżuwaczy.

Naukowcy widzą nawet w odpadach pochodzenia zwierzęcego źródło fosforu. Będący naturalnym składnikiem kości ludzkich i zwierzęcych oraz charakteryzujący się zbliżoną strukturą, hydroksyapatyt otrzymany z opadów pochodzenia zwierzęcego może być biomateriałem, który nadaje się do wytwarzania implantów kostnych.

W związku ze zmianami w ustawodawstwie energetycznym wzrasta zainteresowanie różnymi rodzajami biomasy (powstałymi z np. towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej), która stanowi szczególny rodzaj źródła energii dla energetyki lokalnej. Biomasa może być również stosowana jako składnik w mieszaninie z innymi paliwami stałymi (węgiel, torf) w procesie spalania lub gazyfikacji.

Co więcej, analizy składu elementarnego, jak i własności fizykochemicznych tłuszczów technicznych pozyskiwanych z towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej potwierdzają brak zagrożenia ekologicznego przy termicznej obróbce odpadów mięsnych.

Niektóre metody przetwarzania UPPZ:

 • Sterylizacja ciśnieniowa;
 • Proces hydrolizy zasadowej (K1, K2, K3);
 • Proces hydrolizy wysokociśnieniowej w wysokiej temperaturze (K2, K3);
 • Proces produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej (K1, K2, K3) – biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
 • Proces produkcji biodiesla (K1, K2, K3) – biodieslem nazywamy zarówno estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME – czysty biodiesel), jak i mieszanki paliwowe z olejem napędowym w celu otrzymania paliwa zapewniającego lepsze warunki pracy silnika);
 • Proces gazyfikacji Brooksa (K2, K3);
 • Proces spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym (K1, K2, K3);
 • Proces termomechanicznej produkcji biopaliwa (K3 + obornik, treść pp).

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy !

 

Naczelna zasada marketingu głosi, że celem działania każdego przedsiębiorstwa jest obopólne zadowolenie – innymi słowy: zadowolony Klient równa się zadowolony sprzedawca.
Z powyższego wynika, że usługi logistyczne to jeden z kluczowych elementów sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Fachowa logistyka pomaga obniżać koszty i budować zaufanie odbiorców do Państwa marki. Sprawnie działający system logistyczny dba o brak opóźnień w dostawie towaru do odbiorcy i brak przerw w zaopatrzeniu ciągłym. Niweluje także nadmierne obciążenie magazynów.

V4L

Nasza oferta obejmuje usługi logistyczne – nadzór nad logistyką zaopatrzenia i dystrybucji, a więc między innymi nad magazynowaniem, wewnętrzną dystrybucją towarem i całym łańcuchem dostaw do Państwa przedsiębiorstwa. Korzyści ze współpracy z nami to przede wszystkim ergonomiczność, zmniejszenie operacji administracyjnych, pewność dostaw. Gwarancją naszej skuteczności jest nasze doświadczenie.

V4L

Aby zajmować w przyszłości na globalnym rynku pozycję konkurencyjną, rozwój jest koniecznością. Rozwijamy się zarówno poprzez innowacyjne produkty na stale zmieniającym się rynku, jak również przez oferowanie naszych produktów i usług na nowych rynkach o międzynarodowym zasięgu.

V4L

Tworzymy spółkę spełniającą najwyższe standardy. Poprzez stałe ulepszenia dążymy do bezbłędnej organizacji. Najwyżej stawiamy sobie wymagania Klientów dotyczące jakości oferowanych przez nas usług.

V4L

Stawiamy sobie za cel bycie jednym z liderów na rynku logistycznym. Nasza pozycja na rynku rośnie poprzez innowacyjne produkty i konkurencyjne rozwiązania umożliwiające optymalizowanie kosztów, które stanowią podstawę długotrwałej zyskowności.

V4L

Wszystkie nasze działania nastawione są na zadowolenie naszych Klientów: innowacyjne myślenie i handel, szybka i niezawodna reakcja oraz przyjazna gotowość do obsługi służą do zaspokojenia wymagań naszych Klientów.

V4L

„Już dziś myślimy o jutrze”
Innowacyjne myślenie traktujemy jako podstawową zdolność we wszystkich działaniach. Na pierwszym planie stawiamy kreowanie korzyści płynących dla Klienta poprzez oferowanie naszych innowacyjnych rozwiązań i usług.

V4L

Poprzez wymóg „Joining Together!” szczególny nacisk kładziemy na ludzi, którzy wpływają na nasz obecny i przyszły sukces. Jesteśmy spółką patrzącą w przyszłość, myślimy o długookresowym zysku dla Klientów, współpracowników oraz spółki. Dążymy do odpowiedniej rentowności kapitału i obrotu, tak aby cel ten przy zmiennych warunkach rynkowych osiągać stale na nowo.

V4L